جدید بسته آموزشی آشنایی با صدور مجوز کار سرد و گرم نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با صدور مجوز كار سرد،گرم و ورود به فضای بسته (Work Permit)

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

هدف از تهیه محصول :
هدف از تهيه اين نرم‌افزار آشنايي شاغلين صنعت با انواع مجوز كارها خصوصاً اين سه مورد است

محتوا :
در مراکز صنعتي از جمله مجتمع هاي پتروشيمي، به منظور جلوگيري از بروز حوادث ناشي از کار،تداخل کارها با يكديگر، حصول اطمينان از رعايت اقدامات احتياطي و ايمني و ... لازم است فعاليت‌ها بر اساس الگويي استاندارد و از پيش تعيين شده، تعريف شود. به اين منظور سيستم و رويه‌اي به نام پروانه کار يا پرميت ايجاد شده تا بر اساس آن يک فرد يا يک مجموعه اجازه انجام برخي از کارها از جمله كارهاي تعميراتي را دريافت نمايد.

اين سيستم اطلاع رساني بين افراد صادر کننده اجازه کار، مسئول انجام دهنده و مسئولين نظارت و ايمني ارتباط برقرار کرده و سبب مي شود اين افراد از شرايط ايمني لازم، لوازم، هماهنگي ها و غيره مطلع شوند و در ازائ آن، قبول مسئوليت کنند. در واقع مسئول صادر کننده و مسئول اجرا با امضاء پروانه کار اطلاع خود را از تمام شرايط پروانه اعلام مي‌کنند و تا اتمام زمان مجوز، در صورت بروز هر حادثه‌اي، مستقيما مسئول صدور پرميت و يا مسئول اجراي کار و يا هر دو بازخواست مي شوند

در اين سيستم مسئولين صدور پروانه کار با دانشي که دارند، شرايط انجام کار ايمن را بررسي کرده و به مسئول اجراي کار ابلاغ مي‌کنند. مسئول اجراي کار نيز با استفاده از پيشنهادهاي صادر کننده پرميت، کار محول شده را به دقت و با در نظر گرفتن احتياط‌هاي ايمني انجام مي‌دهد. اين روش موثر سبب مي‌شود تا فعاليت‌هايي كه در صنعت انجام مي‌پذيرد با کمترين ميزان خطر انجام شود. صدور پروانه كار از جانب صادر كننده آن نشان‌دهنده اين است كه آزمايشهاي مخصوص و اقدامات احتياطي لازم براي آنكه عملي در سايت شروع شود، انجام شده است. اين فرم كه منحصراً توسط مقام مسئول صادر مي‌گردد، تائيد مي‌نمايد که انجام يك فعاليت مشخص در محل قيد شده تحت شرايط و زمان معين بلامانع و بي خطر است و لذا مسئوليت تعيين شرايط مورد نياز و صحت آنها بر عهده صادر كننده آن است. اين مقام مسئول مي‌تواند سرپرست عمليات بهره‌برداري واحد يا مقام مسئول در ناحيه‌اي باشد که کار در آنجا انجام مي‌پذيرد.

بسته آموزشی آشنایی با صدور مجوز كار سرد،گرم و ورود به فضای بسته