جدید بسته آموزشی آشنایی با روش های بهینه سازی مصرف انرژی نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با روش های بهینه سازی مصرف انرژی

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

کنترل مصرف انرژی با توجه به افزایش تبعات انتشار گازهای گلخانه ای مثل گرمایش زمین امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.
این بسته آموزشی جهت آشنایی کارکنان و مسئولین واحدهای عملیاتی با روش های کاهش مصرف انرژی و به منظور توسعه فرهنگ مصرف بهینه بخار، برق، هوای فشرده، آب خنک و سوخت تدوین و منتشر گردیده است.


مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

مقدمه:
        اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی
مدیران:
       آشنایی با وظایف مدیران ارشد در بهینه سازی مصرف انرژی
کارشناسان:
       آشنایی با رویکرد بهینه سازی در فرایند طراحی
       آشنایی با روش های بهینه سازی در بهره برداری
تکنسین ها:
        آشنایی با فرصت های کاهش مصرف انرژی در شبکه های بخار، آب، برق، سوخت هوای فشرده در مجتمع های صنعتی
ضمائم متنی