جدید بسته آموزشی آشنایی با انواع کوپلینگ و ناهم محوری (coupling) نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با انواع کوپلینگ و ناهم محوری (coupling)

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

انتقال قدرت از ماشین محرک به متحرک از طریق کوپلینگ ها انجام می گیرد. زمانی که به هر دلیلی،کوپلینگ ماشین محرک و متحرک در یک راستا قرار نگرفته باشند، اصطلاحا ناهم راستایی یا ناهم محوری رخ داده است. این پدیده باعث کاهش بازده ماشین، تخریب سریع قطعات، افزایش اتلاف انرژی و ارتعاشات و وقوع خرابی های پیش بینی نشده فراوان می گردد.
با توجه به هزینه بالای صدمات ناشی از ناهم محوری ماشین آلات این بسته آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان ادارات تعمیرات مکانیک در خصوص پدیده مذکور، تولید و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

مقدمه
مفاهیم پایه
انواع کوپلینگ ها
شرایط صحیح قرارگیری ماشین
نصب کوپلینگ ها
ناهم راستایی محورها
هم راستا سازی
خود آزمایی