جدید بسته آموزشی آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی-جداسازی نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با طراحی تجهیزات فرآیندی-جداسازی

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

شناخت و درک اصول طراحی و مدلسازی تجهیزات مربوط به عملیات جداسازی مثل انواع برج های سینی دار و آکنه می تواند منجر به اصلاح عملکرد آنها و افزایش راندمان واحد های تولیدی گردد.
این بسته آموزشی به منظور ارائه مطالب کاربردی در زمینه ارتباط عملکرد تجهیزات مذکور در زمان بهره برداری با الزامات و محدودیت های اعمال شده در مرحله مدلسازی و طراحی آنها و در نهایت افزایش بهره برداری واحد های عملیاتی تولید و منتشر گردیده است.

 

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

کلیات و مقدمه
آشنایی با طراحی تجهیزات جداسازی-مخازن و برج ها
طراحی ابعادی و مدلسازی تجهیزات جداسازی-مخازن و برج ها
منابع و ماخذ