جدید بسته آموزشی آشنایی با نقشه خوانی الكتریكی (Electrical Drawing Reading) نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با نقشه خوانی الكتریكی (Electrical Drawing Reading)

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

برای افرادی كه در مرحله نظارت، اجرا و بهره‌برداری در یك محیط صنعتی مشغول به كار هستند، آشنایی با انواع مدارك و اسناد، آشنایی با نحوه استفاده از آن‌ها و دستیابی به اطلاعات لازم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این نرم‌افزار پس از طبقه‌بندی انواع اسناد و مدارك مورد استفاده در بخش برق، به معرفی كلی آن‌ها پرداخته شده و نحوه ارائه اطلاعات در هریك شرح داده می‌شود. با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری اسناد، مباحثی نیز راجع به نحوه نگهدای از اسناد ارائه خواهد شد.
معمولا یك سیستم گسترده، با استفاده از یك ساختار درختی به اجزاء كوچك‌تر تقسیم می‌شود. به این اجزاء اصطلاحا شئ یا Object گفته می‌شود. هر شئ جدای از این كه در كدام بخش از این ساختار قرار داشته باشد، با استفاده از یك پیش‌وند و یك یا چند حرف و عدد مشخص می‌شود. به كدهای مشخص‌كننده شئ در یك ساختار Object Designation گفته می‌شود. در اسناد و مدارك، معمولا هر شئ با استفاده از كد مشخصه آن شئ، شناخته می‌شود. همچنین ممكن است این كد برای آدرس دهی آن شئ نیز استفاده شود كه در این صورت به كد مورد نظر Object reference designation گفته می‌شود. 
مدارك و اسناد را با توجه به نحوه ارائه مطالب در آن‌ها، به دسته‌‌های 4 گانه‌ای تقسیم می‌كنند كه عبارتند از :
Diagrams
Drawings
Graphs and Charts
Tables
هر كدام از این گروه‌ها، خود ممكن است به انواع دیگری نیز دسته بندی شوند. به عنوان مثال Diagramها را می‌توان به نوبه خود به گروه‌های زیر تقسیم كرد:
Overview Diagram 
Function Diagram 
Circuit Diagram 
Connection Diagram
بیان مطالب در هر دسته از قواعد خاصی تبعیت می‌كند. در دیاگرام‌ها، برخی از این قواعد را می‌توان به این شرح نام برد:
1- در كنار هر نشانه به كار رفته در دیاگرام‌ها، مشخصه آدرس‌دهی یا Reference designation مربوط به آن شئ نیز ذكر می‌گردد. این مشخصه سمت چپ یا بالای شماتیك شئ نوشته می‌شود. در دیاگرام، هر شئ با استفاده از این مشخصه، شناسایی می‌شود. 
2- برای مشخص كردن ترمینال‌های یك وسیله یا شئ اغلب از Terminal Designation استفاده می شود. 
3- مشخصات سیگنالی است كه توسط یك مسیر یا یك شئ منتقل یا تولید می‌شود توسط Signal Designation بیان می‌شود. 
4- نشانه‌های یكسان و مرتبط با یكدیگر می‌توانند به صورت گروهی نشان داده شوند. 
5- نشانه‌های یكسان كه به صورت موازی یا سری به یكدیگر متصل‌می‌شوند، ممكن است در دیاگرام به صورت مختصر شده نشان داده شوند. 
6- انشعاب‌های گرفته شده از یك مسیر، با استفاده از علائم خاصی نشان داده می‌شوند در حالتی كه محل عبور خطوط از یكدیگر، با یك‌نقطه مشخص نشده باشد، دو مسیر متقاطع نبوده و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد. 
7-خطوطی كه منبع تغذیه كننده یك مدار را نشان می‌دهد، معمولا از ترتیب خاصی تبعیت می‌كنند. در مورد مدارهای متناوب یا AC، از بالا به پایین و یا چپ به راست، به ترتیب فازهای L1، L2، L3، نول و زمین حفاظتی نشان داده می‌شوند. در مورد مدارهای جریان مستقیم یا Dc، این ترتیب به صورت خط مثبت، خط خنثی یا صفر و خط منفی می‌باشد. 
8-ارتباط مكانیكی بین اجزاء یك دیاگرام با استفاده از خطوط منقطع نشان داده می‌شوند. 
9-مشخصات فنی مرتبط با هر خط، در کنار آن خط و یا با استفاده از خطوط راهنما، بر روی دیاگرام نوشته می شود. 
10- خطوط موازی استفاده شده در دیاگرام، ممکن است به صورت یک خط نشان داده شوند. 
11- یک شئ در درون دیاگرام‌ها ممکن است توسط یک نشانه و یا چند نشانه، نشان داده شود. در مواردی که شئ با استفاده از چند نشانه یا سیمبل، نشان داده می شود، ارتباط بین این نشانه‌ها باید به طریقی مشخص شود. 
12- در دیاگرام‌هایی كه برای نشان دادن مدارهای دیجیتال استفاده می‌شوند، باید لاجیك مثبت یا منفی بودن مدار به طریقی نشان داده شود. 
13- در برخی از موارد برای سادگی و درك بهتر دیاگرام و نیز جلوگیری از تقاطع بیش از حد خطوط، نشانه یا سیمبل مربوط به یك شئ، در دو یا چند جای مختلف دیاگرام تكرار می‌شود.
14- در مواردی ممكن است تعداد ترمینال‌های مربوط به یك نشانه یا سیمبل، به اندازه‌ای زیاد باشد كه نتوان آن را در یك صفحه نشان داد. در چنین مواردی، بخشی از نشانه، در یك صفحه نمایش داده شده و بخش‌های دیگر به صفحه‌های دیگر ارجاع داده می‌شوند. 
15- در دیاگرام‌ها برای رسم تجهیزاتی كه دارای بخش‌های متحرك هستند و به عبارت دیگر می‌توانند در دو یا چند وضعیت قرار داشته باشند، همواره قواعد خاصی در نظر گرفته می‌شود. 
در دیاگرام‌ها، نشانه‌ها و سیمبل‌های مختلف و متنوعی استفاده می‌شوند كه شناخت این نشانه‌‌ها، برای استفاده از اسناد و دیاگرام‌ها ضروری است. معمولا نشانه‌های استفاده شده در دیاگرام‌ها از یكی از دو استاندارد IEC یا IEEE تبعیت می‌كنند. استاندارد IEC با شماره 60617 به معرفی بیش از 1300 نشانه تعریف شده توسط این استاندارد می‌پردازد. همچنین استاندارد IEEE با شماره 315 نیز نشانه‌های تعریف شده توسط این استاندارد را توضیح می‌دهد. باید توجه داشت كه بخش بسیار زیادی از این نشانه‌ها بین دو استاندارد ذكر شده مشابه بوده و برخی دیگر نشانه‌های خاص آن استاندارد است. 
اسناد و مدارك را از نظر نوع كاربرد نیز می‌توان دسته بندی‌كرد كه برخی از مهم‌ترین آن‌‌ها به صورت مختصر در ادامه آورده شده‌اند:
اسناد مربوط به مدارات فرمان
اسناد مربوط به مدارات قدرت
اسناد مربوط به سیستم زمین
اسناد مربوط به سیستم روشنایی
اسناد مربوط به سیستم حفاظت كاتودیك
اسناد مربوط به سیستم اعلام و اطفای حریق


سر فصل‌ها و عناوین زیرمجموعه‌های موجود در این نرم‌افزار، به ترتیب در زیر آمده است:
1- مقدمه
2- ساختار استاندارد اشیاء
3- ارائه مطالب در اسناد 
4- انواع مدارك و اسناد 
4-1- diagrams 
4-1-1- كلیات 
4-1-2- نحوه ارائه مطالب در دیاگرام‌ها 
4-1-3- علائم ونشانه‌های مورد استفاده در دیاگرام‌ها 
4-2- Drawings 
4-3- Tables
4-4- Charts & Graphs 
5- انواع مدارك از نظر كاربرد 
5-1- مدارات فرمان
5-2- مدارات قدرت
5-3- سیستم زمین 
5-4- سیستم روشنایی
5-5- سیستم حفاظت كاتدیک
6- نگهداری انواع مدارک