جدید بسته آموزشی آشنایی با تجهیزات و روش های اندازه گیری الکتریکی نمایش بزرگتر

بسته آموزشی آشنایی با تجهیزات و روش های اندازه گیری الکتریکی (Electrical measurements)

جدید

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

با توجه به اهمیت اندازه گیری در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی دراین نرم افزار مطالب مفیدی جهت اندازه گیری کمیت های مختلف الکتریکی همانند ولتاژ، جریان، مقاومت، توان، فرکانس و غیره به همراه تصاویر و فیلم های مرتبط ارائه شده است که به فراگیری آنها کمک شایانی می کند.
اصولا اندازه گیری، نتیجه یک ک مقایسه کلی بین یک استاندارد یا شاخص تعریف شده و یک مقدار نامعلوم از یک کمیت می باشد. برای اینکه نتیجه عمل اندازه گیری، به طور عمومی با معنی باشد، دو شرط لازم است: اول اینکه استاندارد یا شاخصی که برای مقایسه آن کمیت به کار برده می شود، به طور دقیق معلوم وموما مورد پذیرش باشد و دوم اینکه روش اندازه گیری قابل تکرار باشد و بتوان صحت و دقت دستگاه اندازه گیری را امتحان نمود.
دستگاه های اندازه گیری را به شکلهای مختلف می توان طبقه بندی کرد. یک طبقه بندی، این دستگاه ها را به دو دسته آنالوگ و دیجیتال و در طبقه بندی دیگر به دستگاه های اندازه گیری DC و AC تقسیم می کنند.
بسته آموزشی آشنایی با تجهیزات و روش های اندازه گیری الکتریکی (Electrical measurements)
دستگاه‌های اندازه‌گیری را برحسب تکنولوژی به دستگاه‌های (آنالوگ) الکترواستاتیکی، دستگاه‌های (آنالوگ) الکترومغناطیسی،دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتال با استفاده از شمارنده‌های مختلف،دستگاه‌های اندازه‌گیری استفاده‌کننده از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و برعکس تقسیم می‌کنند.
آخرین دسته‌بندی که در اینجا برای تجهیزات و دستگاه‌های اندازه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارتند از:دستگاه‌هایی که به شکل مستقیم، کمیت‌های الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کنندو دستگاه‌هایی که کمیت‌های غیرالکتریکی را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کرده و با کمک این سیگنال‌ها، کمیت مربوطه را اندازه‌گیری می‌کنند.
بسته آموزشی آشنایی با تجهیزات و روش های اندازه گیری الکتریکی (Electrical measurements)
بسته آموزشی آشنایی با تجهیزات و روش های اندازه گیری الکتریکی (Electrical measurements)
بسته آموزشی آشنایی با تجهیزات و روش های اندازه گیری الکتریکی (Electrical measurements)
شرح مفصل مباحث فوق و انواع مختلف دستگاه‌های اندازه گیری از جمله: ولت متر،آمپرمتر،مولتی متر، فرکانس متر،ارت تستر،کنتور،لوکس متر و ... به همراه نحوه ی عملکرد و چگونگی کالیبراسیون آنها، اهمیت ثبت و كنترل كمیت‌ها در نرم افزار بیان شده است.


فهرست زیرعناوین کلیه مطالب قید شده در نرم‌افزار می‌باشد:
1-مقدمه
2-ولت متر
3-آمپرمتر
4-اهم متر
5-مولتی متر
6-فرکانس متر
7-دستگاه اندازه گیری اختلاف فاز یا cosΦ متر
8-نمایانگر توالی فاز
9-انرژی الکتریکی و کنتور
10-توان الکتریکی و وات متر
11-دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین(ارت تستر)
12-نور،روشنایی و لوکس متر
13-اندازه گیری کمیت سرعت و لرزش موتور
14-اهمیت ثبت و كنترل كمیت‌های مختلف
15-تجهیزات ثبت کننده
16-نکات مهم در استفاده از دستگاه های اندازه گیری
17-کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری