با توجه به تماس های مکرر کاربران مبنی بر قرار دادن دمو از بسته های آموزشی ،
در این بخش دموهای ویدئویی برخی از آنها را مشاهده نمایید.




بسته آموزشی تله‌های بخار (Steam Trap)




بسته آموزشی اصول تقطیر و تفکیک (distilation)




بسته آموزشی مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)




بسته آموزشی راکتورهای شیمیایی (Chemical Reactor)