با توجه به تماس های مکرر کاربران مبنی بر قرار دادن دمو از بسته های آموزشی ، از یکی از بسته های آموزشی [بسته آموزشی تله‌های بخار (Steam Trap)] ؛ دموئی تهیه کرده که در زیر میتوانید انرا مشاهده نمایید